วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ถอดบทเรียน : การทำวิจัยในชั้นเรียนประกอบการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ตอนที่ 2

คัดเลือกปัญหาเร่งด่วน !
นร.ไม่ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้ว/ใฝ่เรียนรู้
สาเหตุ...... 
ไม่เห็นความสำคัญ            เกิดจากเด็ก
นร.ไม่เข้าใจเนื้อหาที่สอน    เกิดจากครู
นร.ไม่เคารพครู                เกิดจากเด็กและครู
ไม่ชอบวิชาที่เรียน             เกิดจากเด็ก
ช่วยเหลืองานที่บ้าน           เกิดจากครอบครัว
แบ่งเวลาไม่เป็น                เกิดจากเด็ก
ติดเกมส์                         เกิดจากเด็กและผู้ปกครอง
ก่อนตั้งโจทย์ปัญหาวิจัย ต้องเข้าใจและรู้จัก นร ก่อน
ภูมิหลังนร. บุคลิกภาพ สุขภาพ ความสนใจนร. ลักษณะนิสัยทั่วไป ทางการเรียนความถนัด ผลสัมฤทธิ์ วิธีเรียนที่นร.ชอบ
ค้นหาสาเหตุสำคัญ  ต้องแน่ใจสาเหตุของปัญหา อย่า assume สาเหตุ เพราะอาจหลงทางได้

อย่า assume สาเหตุของปัญหา แต่ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงของนักเรียน และแต่ละสาเหตุ มีนร เข้าข่ายสาเหตุนั้นกี่คน
หน้า
37 เล่มชมพู
สาเหตุของปัญหา
ประเด็นปัญหา
สาเหตุ assume
(สันนิษฐานเอง)
สาเหตุ
(ตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์)

ด้านครู : วิธีสอน วิธีวัดประเมินผล บุคลิกภาพครู บรรยากาศชั้นเรียน ฯลฯด้านสื่อ : สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ
นักเรียน : ความพร้อมด้านกาย ใจ สติปัญญา และครอบครัว ฯลฯด้านโรงเรียน : นโยบาย กลุ่มสาร สายชั้น โรงเรียน กำหนดค่าเป้าหมายการวิจัย
ทำวิจัยเสร็จ เด็กที่มีปัญหาเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
แหล่งที่มาของความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
- การเรียน การฝึกฝน
- องค์ความรู้งานวิจัย
- ประสบการณ์การทำงาน
การหาวิธีการแก้ไข หากเป็นวิทยานิพนธ์ จะต้องศึกษาวรรณกรรม แต่หากหาไม่ได้ ถามเพื่อนครู
วิเคราะห์นวัตกรรมที่เหมาะสม  (เปรียบเสมือนบทที่ 3 ในวิจัย 5 บท)
เป้าหมาย
สาเหตุที่เลือก
วิธีแก้ไข
ชื่อนวัตกรรม
นักเรียนใช้เวลาทบทวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของนักเรียน 32 คน
สื่อการสอนไม่น่าสนใจ
พัฒนาสื่อการสอน เสริมแรงจูงใจในการอ่านให้นักเรียนกลับบ้านไปทบทวน
- ทำสมุดรวบรวมคำศัพท์
- ทำสมุดเนื้อเพลง
การใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทเอกสารประกอบการเรียน
เนื้อหาไม่ใช่ภาษาที่ใช้บ่อย
ครูต้องใช้ภาษาจีนในการสอนและกำหนดการทักทายกันด้วยภาษาจีนเพื่อพบหน้านอกเวลา
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ออกแบบเก็บข้อมูลอย่างไร ????????????
สิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบวิจัยในชั้นเรียน
- ให้โอกาสที่นวัตกรรม/วิธีการที่ส่งผลเพียงพอ ต้องมีระยะเวลาให้นร.ได้ฝึกฝนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเริ่มพัฒนาหรือหลังพัฒนาแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
- นิยามของตัวแปรผลที่มุ่งวัด ตัวแปรตาม เช่น นักเรียนพูดไม่เพราะ หมายถึงอะไร นิยามตัวแปรอิสระ คือ
- การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
การออกแบบวิจัย
- กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
ประเมินความรู้-ความสามารถ
- ทดสอบความรู้เชิง
ประเมินความคิดเห็น
-ความรู้สึก
           
- ความคิดเห็น     ความรู้สึก           เจตคติ               ค่านิยม
           
- ใช้แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบประเมินภาคปฏิบัติ แบบประเมินชิ้นงาน
ประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์
           
- การสังเกต สอบถาม สำภาษณ์
ปฏิสัมพันธ์
หลักการสำคัญการวิจัยปฏิบัติการ
- มุ่งปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติตนบุคลากร
- เน้นปัญหาเร่งด่วน
- ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
- เน้นศึกษาเฉพาะกรณี
- เสนอทางออกปัญหา และปรับเปลี่ยนจนกว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้
- ประเมิน สะท้อนผลที่เกิดเพื่อทบทวน ในเรื่องปัญหา
1 งานวิจัยครูเป็นวิจัยขนาดเล็ก ไม่ต้องมีประชากร มีแต่กลุ่มเป้าหมาย ทำในขอบเขตที่เราอำนาจ
2 ศึกษาประเด็นวิจัยในหัวข้อ โดยการจัดกลุ่มเรื่องเหมือนกัน
3 เน้นวิจัยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ไม่เน้นรายงานวิจัย 5 บท
4 วิจัยครูต้องเกี่ยวกับปัญหาจริงขณะนั้น วิธีการที่ใช้ได้เฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้น อาจจะใช้ไม่ได้กับกลุ่มปีต่อไป แต่ต้องดูบริบทและสาเหตุก่อน หากหาวิธีการแก้ปัญหาได้จากการวิจัย สามารถทำเป็นนวัตกรรมของครูได้เลย kholeel’s Model
5 เป็นกระบวนการอย่างง่าย ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในห้องเรียนมาใช้ในการหาคำตอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมอีก จะได้น่าความน่าเชื่อถือมากขึ้น
6 ไม่มุ่งสร้างผลงานทางวิชาการ แต่มุ่งเพื่อแก้ปัญหาจริงๆ
7 ครูใช้กระบวนการวิจัยในการปฏิบัติงานของตน โดยไม่คิดว่าเป็นงานนอกเหนืองานสอน
ความคลาดเคลื่อนของการแพร่แนวคิด วิจัยหน้าเดียว  ที่ครูเข้าใจผิด
1 เขียนแต่งความ 1 หน้า
2 นำปัญหาทุกเรื่องมาทำวิจัย เป็นปัญหาที่พบ เร่งด่วน และแก้ไขได้ เช่น นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก
3 ไม่มีประเด็นวิจัยที่เตรียมล่วงหน้าในการออกแบบ
4 ปัญหามาจากเด็กเป็นส่วนใหญ่ แต่จริงต้องมีรอบด้าน ครู ผู้บริหาร บริบท
ข้อควรระวังในการทำวิจัย
1 ปัญหานักเรียนไม่เหมือนกัน
2 สาเหตุปัญหาไม่เหมือนกัน
3 แก้ปัญหาใช้ไม่ได้กับนักเรียนที่สาเหตุต่างกัน
4 ปัญหาและสาเหตุเดียวกัน อาจแก้ปัญหาไม่เหมือนกัน
5 วิจัยนำไปสู่การเรียนรู้ของครูด้วยขั้นตอนสะท้อนผล จึงต้องระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นตอนการวิจัย
วางแผน             ปฏิบัติตามแผน                เก็บข้อมูล           ทบทวน
/สะท้อนผล(ครูมักลืม ไม่สะท้อนผล) จะไม่มีความรู้ในการพัฒนากระบวนการเรียนของตนเองได้
ปัจจัยส่งผลคุณภาพวิจัยชั้นเรียน
เปิดโอกาสวิจารณ์ให้ ทุกขั้นตอนของการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่มเพื่อน
กล้วยไม้ออกดอกช้าฉันท์ใด แต่การวิจัยไม่ได้เป็นเช่นนั้น
 การออกแบบการวิจัย
- นวัตกรรมต้องได้ผลจริงๆ
- การวางแผนการใช้นวัตกรรม
นวัตกรรมและวิธีการที่ใช้
ระยะเวลา


W1
W2
W3
W4
ครูสอนภาษาจีนในการสอนและกำหนดให้ทักทาย


รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาสื่อ แรงจูงใจ


สอนให้ช้าลง


แบ่งกลุ่มนักเรียน


ให้ผู้ปกครองรับรู้


จัดตารางเวลาในการใช้ภาษาจีน


จัดเนื้อเพลงที่นร.คุ้นเคย


แบบบันทึกคะแนนตอบคำถามภายในห้อง
1 สัปดาห์
(ก่อนดำเนินการ)
ชื่องานวิจัยจะมีเมื่อเราได้เป้าหมายและนวัตกรรมมาแล้ว
การกำหนดวัตถุประสงค์  มีวิธีการเขียน 2 วิธี
1. เขียนให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 3 รูปแบบ ปัญหาเชิงแก้ไข ปัญหาเชิงป้องกัน ปัญหาเชิงพัฒนา เช่นเพื่อแก้ไขพฤติกรรมก่อกวนชั้นเรียน ของนักเรียนชั้น ป.1/3 โดยการใช้เทคนิคเบี้ยอรรถกรควบคู่การปรับสินไหม
2. เขียนให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่นำมาทำวิจัย เช่น เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อกวนชั้นเรียน ของนร.ชั้น... ก่อนและหลังการใช้เทคนิคเบี้ยอรรถกรควบคู่การปรับสินไหม
หลักการเขียนวัตถุประสงค์
1. ภาษาเข้าใจง่าย ชัดเจนในตัว ศึกษาอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร
2. หาเรื่องเกี่ยวข้องกับหลายตัวแปร ควรแยกเป็นข้อๆ
3. เก็บข้อมูลได้
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง
ตัวแปรอิสระ คือ นวัตกรรมที่ใช้แล้วทำให้ตัวแปรตามมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการเขียนชื่อการวิจัย
1. เขียนด้วยตัวแปรอิสระ เช่น ผลการใช้สมุดโนตช่วยจำคำศัพท์อังกฤษของนร.ป.5/3 รร อนุบาลสามเสน
2. เขียนด้วยตัวแปรตาม เช่น การพัฒนาทักษะการจำ และการเขียนภาษาอังกฤษของนร.ชั้น
3. เขียนด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เช่น การใช้เทคนิคเบี้ยอัถกรณ์ควบคู่การปรับสินไหม เพื่อแก้ไขพฤติกรรมก่อกวนชั้นเรียนของนักเรียนชั้น....ร.ร....
หลักการเขียนชื่อเรื่องการวิจัย
            - เน้นกะทัดรัด ชัดเจนในตัว
           
- เน้นขอบเขตการวิจัย
           
- ใช้คำภาษาที่เชื่อถือได้ในวิชาชีพ
           
- ชื่ออาจเป็นวลี ข้อความ หรือประโยคที่สมบูรณ์
ตัวอย่างการตั้งวัตถุประสงค์และการตั้งชื่อการวิจัย
ชื่อการวิจัย          การใช้เทคนิคการฝึกระเบียบแถวแบบทหารแก้ไขวินัยนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนดวงแก้วพิทยา (แบบที่ 3)
วัตถุประสงค์        เพื่อแก้ไขการมีวินัยของนักเรียนชั้นม.3 โดยใช้เทคนิคการฝึกระเบียบแถวแบบทหาร (แบบที่ 1)
ตัวแปรตามคือ     การมีวินัยของนักเรียน
ตัวแปรอิสระคือ    เทคนิคการฝึกระเบียบแถวแบบทหาร
การเขียนรายงานการวิจัย
ประกอบด้วย 3 ส่วน
1. ส่วนหน้า                    
           
- ปก     
           
- บทดัดย่อ สรุปย่อเรื่องราวทั้งหมดของการวิจัย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ แบบแผนวิจัย สรุปผล
           
- กิตติกรรมประกาศ ประกาศขอบคุณบุคคลและหน่วยงานที่อนุเคราะห์ให้การสนับสนุน      
           
- สารบัญ แบ่ง 3 ส่วน สารบัญเนื้อเรื่อง  ภาพ  ตาราง
2. ส่วนเนื้อหา
           
- ความเป็นมาและความสำคัญการวิจัย
           
- คำถามวิจัย.......คำถามย่อยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
           
- วัตถุประสงค์การวิจัย
           
- สมมติฐาน...
           
- ขอบเขตการวิจัย...
           
- นิยามศัพท์เฉพาะ  (ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ)
           
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  (สิ่งที่ต่อเนื่องจากวัตถุประสงค์ที่และผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ ทั้งภายในและภายนอกเป็นผลกระทบเชิงบวกที่ได้รับจากวัตถุประสงค์)
           
- ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง....... (เช่น ความสามารถในการอ่านโจทย์คณิตศาสตร์ไปค้นมา)
           
- กรอบแนวคิดในการวิจัย...........
           
- วิธีดำเนินการวิจัย
                       
- กลุ่มเป้าหมายการวิจัย
                       
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (วิธีการหรือนวัตกรรม แต่ไม่ใช่แผนการสอน)
                       
- แบบแผนการวิจัย (Research Design)  หน้า 41 เล่มชมพู
                       
- การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)  หน้า 42-43 เล่มชมพู
                       
- การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) อธิบายวิธีวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ และวิธีนำเสนอผล
           
- ผลการวิจัย
           
- สะท้อนผล
3. ส่วนท้าย
           
- เอกสารอ้างอิง
           
- ภาคผนวก
                        แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                        นวัตกรรมที่ใช้
                        เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
                        ชิ้นงาน
/ผลงานที่สอดคล้องกับเครื่องมือวัด และสอดคล้องกับงานวิจัย
แบบแผนวิจัย
One Group Pretest – Posttest Design
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลา
ข้อมูลที่รวบรวม
เครื่องมือ
Pretest
30 นาที
คะแนนสอบ
แบบทดสอบ
สัปดาห์ที่ 1 (//….)1.2.สัปดาห์ที่ 21.2.Posttest ฉบับเดียวกับ Pretestวิเคราะห์ผลการวิจัยทบทวนหลักการปฏิบัติงาน...............เขียนรายงานการวิจัย.................

ให้เวลานวัตกรรมให้แสดงผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ใช้นวัตกรรมสัปดาห์
1 และใช้ต่อในสัปดาห์ที่ 2 แต่เปลี่ยนเนื้อหาประมาณ 3-4 สัปดาห์
แบบแผนวิจัย Single – Subject Design
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลา
ข้อมูลที่รวบรวม
เครื่องมือ
สัปดาห์ที่ 1 (//….)
สังเกตก่อนใช้นวัตกรรม
1 นาที
พฤติกรรมทีเป็นปัญหา
แบบสังเกต
แบบประเมิน
สัปดาห์ที่ 21 กิจกรรม.........2 กิจกรรม............สัปดาห์ที่ 3
สังเกตและงดใช้นวัตกรรม1 กิจกรรม.........2 กิจกรรม............สัปดาห์สุดท้ายวิเคราะห์ผลการวิจัยทบทวนหลักการปฏิบัติงาน...............(AAR)เขียนรายงานการวิจัย.................ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น